LOKALHISTORISK ARKIV I RØDEKRO

FOR RISE, HJORDKÆR, HELLEVAD, GENNER, EGVAD OG ØSTER LØGUM

Arkivets adresse

Østergade 40 C

6230 Rødekro

Tlf.: 73 66 29 19

E-mail: 
post@roedekro-lokalarkiv.dk

Åbningstid:
Hver mandag
klokken 15:00 - 17:00


Foreningen

Blev startet i 1978, da en del af borgere satte sig sammen, dels for at gemme gamle og ældre ting fra kommunen.

Den første bestyrelse bestod af: formand Thomas Heisel, næstformand Johannes Nielsen, sekretær Kare Gert Festersen, kasserer Peter Morthorst, bestyrelsesmedlemmer: Senius Tiedemann, Ellen Rossen Jacobsen og Jørgen Møller. (Konstitueret og valgt 8. februar 1979).

Foreningen har haft til huse: på Rødekro bibliotek.
Fra den 24. november 1990 i  ”Villa Catharina” Hærvejen 79 (Callesensvej 1), arkivleder var Inger Danielsen og der var åben 1. og 3. mandag i måneden.
Den 2. august 2000 flyttede Lokalhistorisk forening i Rødekro til (Aktivitetshuset) Borgerhuset Østergade 40 C. Efter den tid var der åbent hver mandag fra 15.00 til 17.00, der blev købt computere og arkivleder blev Svend Luff.  Stor indvielse den 28.oktober 2000 med sang og taler, Tiedemann´s stensamling blev ordnet og lagt i montre af museums mand fra Haderslev.
  

Den nuværende bestyrelse 2023 består af: 

Formand
Egon Kaas 

Næstformand
Oluf Lorentzen
Kasserer
Inge-Lise Nørgaard

Sekretær
Olaf M. Nielsen 

Arkiv Leder
Else Meldgaard 

Arkivleder Assistent
Inga Toustrup
Bestyrelsesmedlem
Christian Høgh
Gunnar Hansen

Suppleant
Aksel Johansen
Jan Freitag

Revisorer
Ida Hansen
Jørgen Kruse

Revisor Suppleant


Vores adr.: Lokalhistorisk arkiv, Borgerhuset, Østergade 40 C, 6230 Rødekro.

Arkivet er åben hver mandag fra kl. 15.00 til kl. 17.00 eller efter aftale.

Tlf.: +45 7366 2919, der er kun tlf. tid mandage fra kl. 15.00 til kl. 17.00.

Mail adr.: post@roedekro-lokalarkiv.dk

     

Billedpolitik

Lokalhistoriskforening i Rødekro

          På vores hjemmeside findes mange billeder, noter, referater og andet af historisk værdi som vi har     modtaget, fra foreninger, firmaer, andre historiske foreninger, samt mange private personer.

          Da vi ikke har mulighed for at kontrollere alt modtaget materialer, vil det materiale blive offentliggjort, men med den selvkritik vi føler for materialet, og med den viden vi har om offentlighed, som vi besidder.

          Er der nogle der føler, at de har nogle rettigheder til vores materiale, og som er blevet offentlig gjort, skal de rette henvendelse til os på vores mail adr. som er post@roedekro-lokalarkiv.dk

          Vi vil i hvert enkelt tilfælde tage det til efterretning, og tage det af vores hjemmeside. Det kan være tilfælde hvor vi har modtaget billede og skrevet materialer fra de samme personer og da har vi måske samme rettigheder. Hvis der er nogle der har lånt billeder og andet materialer fra Lokalhistoriskforening i Rødekro og laver forskellige opslag, vil vi have rettighederne til at bruge materialet direkte.

   

Vedtægter
for

Lokalhistorisk Forening i Rødekro

Bestående af:

Rise sogn, Øster Løgum sogn, Hjordkær sogn, Hellevad sogn, Genner Sogn og Egvad sogn.

§ 1.

Foreningens navn er: Lokalhistorisk Forening i Rødekro, med hjemsted i Rødekro.

§ 2.

Foreningens formål er at udbrede kendskab til og vække interesse for Rødekro og de der omkring liggende fem Kirkesogne nemlig: Rise, Øster Løgum, Hjordkær, Hellevad og Egvad sogne, at belyse deres historiske, topografiske og kulturelle forhold m.v. i fortid og nutid samt, at støtte bestræbelser for at bevare, hvad der har historisk eller æstetisk værdi og at holde foredrag eller besøg, der angår foreningens formål. Foreningen vil endvidere søge at samle og opbevare genstande, der har lokalhistorisk interesse på arkivet der er oprettet i Borgerhuset i Rødekro.

Bestyrelsen vælger 1 person der er ansvarlig for arkivets daglige ledelse. Der er 2 timers ugentlig åbningstid, hvor brug af Arkivalierne sker under opsyn, således at gældende tilgængelighedsregler og lovgivning overholdes. Desuden bør foreningen tilstræbe hvert år, at udsende et årsskrift med historisk lokalstof fra de enkelte lokalområder, samt oplyse om bestyrelsens sammensætning og hvad der er foretaget af aktiviteter året forud.

§ 3.

Foreningen er medlem af Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger for Sønderjylland. LASS.

§ 4.

Enhver kan blive medlem af Foreningen.

§ 5.

Ethvert medlem betaler kontingent til foreningen. Kontingentets størrelse fastsættes normalt for et år af gangen af generalforsamlingen med almindeligt stemmeflertal.

§ 6.

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, skal indkaldes med mindst 8 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes normalt i januar / februar måned. Medlemmerne indkaldes ved annoncering i en lokal Ugeavis.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

          1.     Valg af Dirigent.

          2.     Beretning om foreningens virksomhed.

          3.     Fremlæggelse af regnskab, budget samt evt. forslag til kontingent.

          4.     Indkomne forslag fra medlemmerne.

          5.     Valg af bestyrelse.

          6.     Valg af Suppleanter.

          7.     Valg af Revisorer.

          8.     Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 hverdage før generalsamlingen.

§ 7.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt for ikke – tilstedeværende medlemmer. Alle spørgsmål, med undtagelse af ændringer i denne vedtægt og spørgsmål om foreningens opløsning, afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

På generalforsamlingen føres protokol over alle forhandlinger. Protokollen underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom med angivelse af emne, der ønskes behandlet.

Bestyrelsen skal senest 14 dage efter begæringens fremsættelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen skal angives dagsorden.

§ 9.

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, bestående af mindst 7 medlemmer. Der vælges således, at hvert sogn så vidt muligt er repræsenteret. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling, idet der afgår generalforsamling, idet der afgår 3 medlemmer i ulige år og 4 i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Genvalg kan finde sted.

§ 10.

Med henblik på, at afholde lokale hjemstavns – aftener i de enkelte sogne kan bestyrelsen udpege og nedsætte lokale arbejdsgrupper til fremme af dette arbejde. I disse lokalgrupper er et bestyrelsesmedlem fra området altid (født) formand.

Bestyrelsen er bemyndiget til om nødvendigt, at udpege en redaktør til udgivelsen af årsskriftet, samt en arkivleder på Arkivet.

§ 11.

Ved indgåelse af retshandlinger forpligtes foreningen ved underskrift at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Der føres en protokol ved bestyrelsens møder, og denne protokol underskrives ved hvert bestyrelsesmøde af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

§ 12.

Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningens midler indsættes på en bankkonto, hvorover der kan disponeres af kasserer og formand i forening.

§ 13.

Til at revidere regnskabet vælges på hver ordinær generalforsamling to revisorer, for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 14.

Foreningens vedtægter kan ændres ved en generalforsamling, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

§ 15.

Foreningen kan opløses efter afstemning på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens inventar og formue kulturelle formål i den tidligere Rødekro kommune.

Arkivalierne fra arkivet overlades til et andet lokalhistorisk arkiv, så deres forbliven i offentlig eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret.


Således vedtaget på generalforsamlingen afholdt 16. februar 2012 på Borgerhuset i Rødekro.

Formand: Christian Thaysen                   Dirigent: Arne Kindberg

Underskrevet den 16. februar 2012. ved sekretær Mogens Jessen